Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Andere Koek en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Offertes

 4. Alle offertes en prijsopgaven door Andere Koek opgesteld gelden slechts ter inlichting en binden Andere Koek niet, behalve indien door Andere Koek schriftelijk of via e-e-mail anders is vermeld. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever. Een offerte gedaan door Andere Koek heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd aan de hand van de opgemaakte offerte.

 5. Bevestiging

 6. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via e-mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via e-mail.

 7. Gegevens aanleveren

 8. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Andere Koek mogelijk te maken, door het tijdig aanleveren van de volledige gegevens en benodigde materialen. Andere Koek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering uit te stellen met een termijn gelijk aan de vertraging die werd opgelopen door het laattijdig aanleveren van gegevens en materialen door de opdrachtgever.

 9. Annulatie

 10. Wanneer de opdrachtgever na bevestiging van de offerte beslist de opdracht te annuleren, is hij verplicht de reeds gemaakte onkosten door Andere Koek en de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.

 11. Levertermijn diensten

 12. De door Andere Koek vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van de afgesproken diensten zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.

  De leveringstermijn begint pas te lopen als Andere Koek alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.

  Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Andere Koek gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten bovenop de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 13. Auteursrecht

 14. Het auteursrecht ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp, de vervaardigde website of de teksten die ontwikkeld werden door Andere Koek, komen toe aan Andere Koek. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen Andere Koek en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht blijven deze rechten bij Andere Koek.

 15. Naamvermelding

 16. Andere Koek is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of de naam te laten vermelden op de webpagina zelf. Zonder voorafgaande toestemming van Andere Koek is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Andere Koek openbaar te maken.

 17. Betaling

 18. Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd aan de interestvoet van 12% per begonnen maand op het nog verschuldigde bedrag, en dit tot op de datum van de algehele betaling.

  Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden.

  Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Andere Koek andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Andere Koek bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat de betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

  Eventuele verzend-, vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

 19. Aanpassingen

 20. Elke wijziging dient schriftelijk of via e-mail te worden meegedeeld.

  Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Andere Koek.

 21. Drukwerk

 22. Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de opdrachtgever. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever, wat ook het factuurbedrag is.

 23. Aansprakelijkheid en geschillen

 24. Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering.

  In geval van overmacht draagt Andere Koek geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.

  Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen is de rechtbank van Leuven bevoegd.